BG-DNES.TV


Отиване към съдържанието

РЕКЛАМНА ПОЛИТИКА

Цените за реклама в BG-DNES.TV са посочени в приложената Тарифа за реклама и спонсорство.

Цените са за 30” рекламен клип, в български лева, без ДДС.

 • Условия за излъчване на рекламен клип в програмата на BG-DNES.TV:

  • Блоковете, асоциирани с дадено предаване са този преди него и тези, които го прекъсват.
  • Рекламните клипове се ротират равномерно между блоковете на едно предаване.
  • Прайм-тайм поясът се дефинира от 17:00 до 22:00 часа.
  • BG-DNES.TV приема за излъчване рекламни и спонсорски материали, които са изготвени в съответствие със ЗРТ. Преди излъчване,рекламните материали и спонсорските заставки подлежат на проверка и одобрение от отдел „Маркетинг и Продажби“ на BG-DNES.TV.
  • Излъчването на рекламни клипове и спонсорски заставки става след подписване на съответния рекламен договор,предоставен по образец от отдел „Маркетинг и Продажби“ на BG-DNES.TV.
  • Промени в рекламната тарифа се въвеждат с двуседмично предизвестие, като запазването на цените става само в рамките на 100% предплатените суми.

Спонсорство:

ЦенЦената за две спонсорски заставки преди и след дадено предаване е равна на цената на 30” клип. При желание от страна на клиента,отдел “Маркетинг и продажби” на BG-DNES.TV изготвя специални предложения за спонсорски пакети с включено участие в промо-анонсите към съответната рубрика. Всички спонсорски материали се изготвят в съответствие със ЗРТ.

Срокове:

 

Описание

Краен срок

1. Подаване на схема за излъчване

Най-късно два пълни работни дни преди датата на излъчване

2. Подаване на рекламен материал

Най-късно два пълни работни дни преди датата на излъчване

3. Възлагателно писмо / Заявка за излъчване /


Два пълни работни дни преди датата на първото излъчване от дадена кампания

 

Ценовата политика е съобразена с пазарните реалности, а стриктното обслужване на рекламните договори ни дава самочувствие на коректни партньори.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ НА РЕКЛАМА И СПОНСОРСТВО НА
BG-DNES.TV
I.Чл.1 Телевизия BG-DNES.TV,собственост на „ТЕЛЕВИЗИЯ БЪЛГАРИЯ ДНЕС ТВ” ЕООД, приема да излъчва реклама и спонсорски заставки от физически и юридически лица след ясно определяне на наименованието на търговската марка, продукта и/ или услугата, обект на кампанията.
Чл. 2 Клиент по смисъла на настоящите общи условия е лицето рекламодател за излъчване на реклама и/ или спонсорство.
Чл. 3 Възлагането на поръчка за излъчване на реклама се извършва на базата на представени „Заявка за излъчване“/Възлагателно писмо/, подписана от страна на рекламодателя.
 - Заявката за излъчване съдържа точна информация за рекламодателя, регламираната търговска марка,стока или услуга,позиция на излъчване и срока на кампанията.
Чл.4 Рекламата се излъчва на базата на „Остойностена схема“ (Медия план) съдържащ:
 - рекламодател;
- търговска марка, продукт или услуга,обект на кампанията;
- рекламен формат;
- времетраене;
- място и брой на излъчване – съобразено с Тарифите и програмната схема на телевизията;
- остойностяване по Тарифа;
- отстъпки;
- дължима сума по схемата.
Чл.5 Остойностената схема става неразделна част от договора след приемането и подписването й от упълномощен представител на телевизията.
Чл.6 Остойностената схема трябва да бъде подадена в телевизията не по-малко от 2 работни дни преди първото излъчване на рекламен клип по нея.
Чл.7 При забавяне на рекламна кампания по вина на телевизията, същата се задължава да компенсира Рекламодателя като излъчи забавените излъчвания в равностойно рекламно време след съгласуване с Клиента.
Чл.8 Клиентът носи пълна отговорност за съдържанието на рекламата, както и за евентуални претенции от страна на трети лица за нарушени авторски и сродни права.
Чл.9 Клиентът се задължава да представя на телевизията за излъчване само аудио- визуални материали с предварително уредени права за излъчване.
Чл.10 Всички претенции за нарушени чужди права и законни интереси се отнасят към Клиента.
Чл.11 Телевизията си запазва правото да откаже или спре излъчването на рекламен клип или спонсорска заставка, чието съдържание противоречи на ЗРТ, ЗАПСП, ЗЗППТ, ЗЗК, ЗМГО или друг нормативен акт.
Чл.12 В случай, че след излъчване на реклама или спонсорско съобщение (заставка), на Телевизията бъде издадено наказателно постановление за нарушение на ЗРТ, свързано със съдържанието на рекламата/ спонсорското съобщение, Клиентът се задължава да заплати на Телевизията наложената й имуществената санкция в срок до седем дни от получаване на наказателното постановление.
ІІ. Планиране и излъчване на рекламни клипове и спонсорски заставки:
Чл.13 Излъчването на реклама или спонсорство става след предварително подадена и писмено одобрена Остойностена схема (медия план).
Чл.14 Остойностената схема може да бъде подадена от клиента или изготвена от отдел ”Маркетинг и продажби” на телевизията по параметри,зададени от страна на Клиента.
Чл.15 Излъчването на реклама или спонсорство става съгласно „Рекламната политика“ и „Тарифата за реклама и спонсорство“ обявени в уеб сайта на телевизията – www.bg-dnes.tv.
Чл.16 Телевизията не носи отговорност, ако е била възпрепятствана да излъчи реклама поради настъпването на форсмажорни обстоятелства или поради представяне от страна на Клиента на негоден за излъчване видеоматериал.
Чл.17 В случай на пропуснати излъчвания на рекламни материали по одобрени остойностени схеми за излъчване, телевизията компенсира рекламодателя със същия брой излъчвания в обем и позициониране, равностойни на пропуснатите, предварително съгласувани с Клиента.
III. Остойностяване и заявяване на платен репортаж
Чл. 18. (1) Заяването на излъчване на платен репортаж става по образец – „Остойностена схема за излъчване“.
(2) Телевизията приема в готов за излъчване вид видеоматериали за платен репортаж.
(3) Клиентите могат да възлагат на телевизията да заснеме и да изработи със свой екип и техника телевизионни форми за платен репортаж срещу заплащане, при цени определени в съответната тарифа на телевизията. Заявки за заснемане се изпълняват от BG-DNES.TV когато заявките са постъпили в Отдел „Маркетинг и продажби” до 36 (тридесет и шест) часа преди събитието.
(4) Оценяването и остойностяването на заявките за изработка и излъчване на платен репортаж става по определената Тарифа за платени репортажи,публикувана в уеб сайта на телевизията.
IV.Цени за излъчване на реклама:
Чл. 19 Цените за излъчване на реклама се определят в действащи тарифи,съгласно Рекламната политика на телевизията,които се публикуват на уеб сайта на телевизията
Чл. 20 Тарифата може да бъде променяна, като за вече сключени договори новите цени влизат в сила с двуседмично предизвестие, като запазването на цените става само в рамките на 100% предплатените суми.
Чл.21 При заявена и предплатена вече рекламна кампания, цените за излъчване след обявяването на нова тарифа съответно:
 - Не се променят ако новата тарифа е с по-високи цени от предходната.
 - Променят се към по-ниски цени, ако новата тарифа е с по-ниски цени от предходната,като Телевизията излъчва допълнителна реклама за предплатената и неусвоена поради намалението на цените реклама по съгласуван с рекламодателя медия план. 
Чл.22 На промяна не подлежат цените на излъчване на реклама, която е договорена на фиксирана тарифа в предварително подписан договор между телевизията и Клиента.
Чл. 23 Тарифата е формирана на база цени за 30 секунден клип. Неразделно приложение към тарифата е скала на базата на % за изчисление на цената на различни от 30 сек. дължини на рекламни форми.
Чл. 24 Телевизията оферира на клиентите си и специални рекламни пакети с преференциални цени в зависимост от аудиторията, обема на инвестицията или реализирането на маркетингова цел на Телевизията.
V.Спиране на рекламна кампания:
Чл.25 При спирането на рекламна кампания по вина на Клиента, той дължи на Телевизията 5% от стойността на неизлъчената реклама.
VI.Неизлъчване на заявени рекламни материали. Рекламации.
Чл. 26. (1) Неизлъчване по вина на телевизията на търговски съобщения се компенсира с равностойно излъчване при условия, достатъчно близки до заявените. Искане за рекламация по горните условия от страна на клиенти на телевизията трябва да бъде депозирано в писмена форма, но не по-късно от 15 (петнадесет) дни след датата на излъчването.След този срок телевизията не носи имуществена или друга отговорност.
(2) При писмена рекламация, подадена в срока по ал.1, относно неизлъчване, относно качество на излъчване или позиция на излъчване, може да се състави комисия от служители на телевизията и представители на клиента, която да извърши проверка на записите от излъчването и да състави констативен протокол. Протоколът се подписва от членовете на комисията и има обвързваща за страните сила.
(3) В случаите на основателна рекламация, констатирана с протокола по ал. 2, телевизията може да предложи на клиента възможност за компенсационни излъчвания.
VII. Общи условия
Чл. 27 Общите условия са публични и се публикуват на официалната интернет- страница на телевизията - www.bg-dnes.tv . Чл.28 Телевизията си запазва правото да нанася промени в настоящите условия.

Отдел „Маркетинг и Продажби” си запазва правото да нанася промени в настоящите условия

BG-DNES.TV

 

НАЧАЛО | Структура


Назад към съдържанието | Назад към главното меню